Strona główna ˇ Deklaracja dostępności ˇ Kontakt
 

 
Nawigacja
Strona główna
Aktualnosci
Historia
Mieszkańcy
Jak zamieszkać
Dostępność
Galeria
Szukaj
Linki
Zamówienia publiczne
Kontakt
 

 
Odwiedź także

Strona podmiotowa BIP Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

 

 
Powiadomienie o plikach cookie

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.

 

 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 

 
Przetarg Nr 1/2007 z dnia 07 lutego 2007r.


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


1. Nazwa i adres Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sporna 6 tel. (041) 25-15-550 faks: (041) 25-15-556, e- mail: dpsskarzysko@poczta.onet.pl, www.dpsskarzysko.pl

2. Określenie trybu zamówienia: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 60.000 Euro.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.dpsskarzysko.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i przetworów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV 15500000-3.
Asortyment oraz ilości określone są w Kosztorysie ofertowym załączniku nr 2 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: Od 01 marca 2007r. do 29 lutego 2008 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1. Opis warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 tejże ustawy oraz spełniają wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.2. Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków: Na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły: spełnia /nie spełnia.

8. Informacje na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena, jego znaczenie wynosi 100 punktów.

10. Miejsce i termin składania ofert: Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sporna 6, pok. 012 Termin składania ofert: do 21 lutego 2007r. do godz. 10:00

11. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Skarżysko-Kamienna, dnia 07 lutego 2007 r.

Dyrektor

mgr Jacek Jamroz

Pliki do pobrania:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2) Załącznik nr 1 do SIWZ. Formularz ofertowy
3) Załącznik nr 2 do SIWZ. Kosztorys ofertowy
4) Załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
5) Załącznik nr 4 do SIWZ. Projekt umowy

 

 

Dziś jest 29-11-2023

Jesteś 1694163 gościem na naszej stronie


 

 
Fundusze Europejskie

Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spornej 6 współrealizuje następujące projekty ze wsparciem Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. „Bezpieczna Przyszłość” nr: WND-POWR.02.08.00-00-0099/20, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

2. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19„.

Znak Funduszy Europejskich z nazwą programu, barwy Rzeczpospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny
 


Copyright © 2005