Strona główna ˇ Aktualnosci ˇ Księga Gości ˇ Kontakt
 

 
Nawigacja
Strona główna
Aktualnosci
Historia
Mieszkańcy
Jak zamieszkać
Galeria
Szukaj
Linki
Forum Dyskusyjne
Zamówienia publiczne
Księga Gości
Kontakt
 

 
Ankieta dla Użytkowników
Jak oceniasz naszą witrynę?

Bardzo mi się podoba

Może być

Mogliście się bardziej postarać

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
 

 
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 7
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: iwonaduda9

 

 
Przetarg Nr 1/2007 z dnia 07 lutego 2007r.


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


1. Nazwa i adres Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sporna 6 tel. (041) 25-15-550 faks: (041) 25-15-556, e- mail: dpsskarzysko@poczta.onet.pl, www.dpsskarzysko.pl

2. Określenie trybu zamówienia: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 60.000 Euro.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.dpsskarzysko.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i przetworów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV 15500000-3.
Asortyment oraz ilości określone są w Kosztorysie ofertowym załączniku nr 2 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: Od 01 marca 2007r. do 29 lutego 2008 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1. Opis warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 tejże ustawy oraz spełniają wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.2. Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków: Na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły: spełnia /nie spełnia.

8. Informacje na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena, jego znaczenie wynosi 100 punktów.

10. Miejsce i termin składania ofert: Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sporna 6, pok. 012 Termin składania ofert: do 21 lutego 2007r. do godz. 10:00

11. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Skarżysko-Kamienna, dnia 07 lutego 2007 r.

Dyrektor

mgr Jacek Jamroz

Pliki do pobrania:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2) Załącznik nr 1 do SIWZ. Formularz ofertowy
3) Załącznik nr 2 do SIWZ. Kosztorys ofertowy
4) Załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
5) Załącznik nr 4 do SIWZ. Projekt umowy

 

 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 

 

Dziś jest 30-03-2020


Jesteś 1122784 gościem na naszej stronie

 

 
Odwiedź także

Księgę Gości Domu
Księga Gości<br>Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Strona podmiotowa BIP Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

 


Copyright © 2005